• قلبت را از کینه ها رها کن.


  • ذهنت را از نگرانیها خالی کن.


  • ساده زندگی کن.


  • بخشنده باش.


  • انتظارت را کم کن.